Podmínky členství

Členem CZ-TPIS dle platných stanov mohou být:

 • fyzické a právnické osoby, které si přejí platformu podporovat a souhlasí se stanovami
 • osoby nominované státními orgány, organizacemi či organizačními součástmi státu, které rovněž přistoupí ke stanovám

Členství v CZ-TPIS vzniká:

 • vyplněním a zasláním přihlášky
 • rozhodnutím řídícího výboru CZ-TPIS

Členství v CZ-TPIS zaniká:

 • vystoupením člena na základě písemného oznámení,
 • nezaplacením členského příspěvku,
 • vyloučením v případě poškození zájmů a dobrého jména CZ-TPIS,
 • zánikem právnické osoby nebo úmrtím člena.

Každý člen má právo:

 • podílet se na činnosti platformy,
 • účastnit se setkání, valných hromad,
 • volit členy do orgánů platformy a současně být volen.
 • být informován o přijatých usneseních a organizačních či jiných otázkách, týkajících se dění v technologické platformě

Povinností člena je jednat v souladu se stanovami CZ-TPIS, respektovat usnesení valných hromad a zaplatit stanovený členský příspěvek na předmětný rok.