Výhody členství

  • Možnost ovlivnit a podílet se na dalším směřování výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti v rámci zpracování strategických dokumentů Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP) a následné přípravě výzkumných a vývojových projektů
  • Vliv na tvorbu nových projektových výzev
  • Možnost iniciovat řešení konkrétních problémů a potřeb a podpořit tak projekty prospěšné pro vlastní organizaci
  • Možnost zapojení se do národních a mezinárodních projektů
  • Aktuální informace z oblasti bezpečnosti, informace k výzkumným aktivitám
  • Profesionální networking, možnost výměny zkušeností, kontaktů
  • Marketingová podpora, a propagace členů CZ-TPIS a vzniklých partnerství
  • Možnost účastnit se konferencí, seminářů a kulatých stolů organizovaných CZ-TPIS a účastnit se zasedání Evropské technologické platformy ETPIS
  • Podpora vzdělávání a mobilit – finanční podpora účasti na seminářích, konferencích, stážích, praxích a dalších odborných akcích v ČR i zahraničí
  • Zajištění přímé vazby na Evropskou technologickou platformu bezpečnosti průmyslu (ETPIS)

 

Činnost TP posiluje vzájemnou spolupráci podnikového, akademického a veřejného sektoru, přispívá k odstraňování bariér technologického rozvoje, díky společné diskusi poskytuje podněty pro rozvoj nových technologií, identifikuje významná sociální a ekonomická témata a v neposlední řadě usnadňuje šíření nových poznatků.

Zapojení do Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS) vytváří unikátní příležitost participovat na formulování zaměření dílčích programů a výzev programu Horizont 2020 a rozvíjet mezinárodní spolupráci s různými zahraničními členy a platformami.

Druhy členství

Individuální členství (fyzická osoba nebo podnikatel). Výše členského příspěvku 1000,- Kč.

Kolektivní (zástupci právnické osoby či organizace). Výše členského příspěvku 3000,- Kč – 10 000,- Kč. (dle velikosti firmy)