GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v rámci České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, z. s.

ÚVOD

Jakékoliv nakládání s osobními údaji v rámci České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, z. s., se řídí platnými právními předpisy, prioritně pak nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, kdy toto obecné nařízení od 25.5.2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který stanovoval povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s. (dále také CZTPIS), jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) informuje tímto uživatele svého webu, zájemce o své služby (dále jen „subjekt údajů“), o zásadách ochrany osobních údajů, způsobem a v rozsahu, který stanoví platné právní předpisy České republiky a Evropské unie.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CZTPIS zpracovává osobní údaje subjektu údajů za účelem výkonu svých činností v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a stanovy spolku.
Jedná se zde prioritně o administraci přihlášek členů spolku, celkovou evidenci členské základny, orgánů spolku, zajištění odborných akcí, administraci a realizaci projektů.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CZTPIS zpracovává osobní údaje, které získá od subjektu údajů na základě vyplněných přihlášek členů spolku, poskytnuté dokumentace pro členství v orgánech spolku, plnění smluvních vztahů v rámci projektové a další podpůrné činnosti.
Jedná se zejména o identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu), kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail) a další údaje nezbytné pro řádné plnění všech činností, plnění smluvních povinností při poskytováním služeb.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém byly správci poskytnuty.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou je správce povinen/ oprávněn podle zvláštních předpisů tyto údaje uchovávat, případně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazku.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZABEZPEČENÍ

CZTPIS zpracovává výhradně osobní údaje, které mu subjekt osobních údajů sdělí dobrovolně, například webové formuláře (žádosti), prostřednictvím e-mailu (objednávka, žádost), apod. a pouze pro účely, pro které byly správci poskytnuty, např. i při zpracování odpovědi na dotaz.
Osobní údaje jsou zpracovávány s využitím výpočetní techniky i manuálně odpovědnými zástupci správce při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Získané osobní údaje nejsou prostřednictvím CZTPIS zpřístupňovány třetím stranám, nicméně mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny příslušným státním orgánům a osobám, které mají zákonné právo tyto informace po správci požadovat.
Veškeré osobní údaje, které subjekt údajů správci poskytne, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. CZTPIS používá taková bezpečnostní opatření, která je možné s ohledem na aktuální stav technologií po správci rozumně vyžadovat, aby bylo minimalizováno riziko neoprávněného přístupu k poskytnutým osobním údajům.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
• pro účely přímého marketingu,
• pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na odpovědného zástupce v rámci CZTPIS

e-mail: david.michalik@cztpis.cz