Cíle

Hlavním cílem národní platformy je vytvářet sítě a partnerství, posilovat spolupráci v oblasti bezpečnosti průmyslu, prosazovat zájmy oborových organizací na české a evropské úrovni a vyhledávat finanční zdroje na podporu investic i výzkumu.

Mezi dílčí cíle CZ-TPIS v současnosti patří:

  • zapojení CZ-TPIS do realizace hlavních činností ETPIS;
  • vypracování Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP);
  • iniciace, podpora a propagace realizovaných vědecko – technických záměrů z oblasti bezpečnosti průmyslu;
  • vytváření vazeb mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu;
  • zvyšování bezpečnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu;
  • propagace inovačních aktivit a vědeckotechnického rozvoje v průmyslu;
  • zapojení do stávajících sítí spolupráce a vytváření nových sítí.

K realizaci navržených cílů vytvořila CZ-TPIS Strategickou výzkumnou agendu, která je základním dokumentem mapujícím vize rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR z pohledu VaVaI. Jeho cílem je identifikace vyváženého a dynamického rozvoje bezpečnosti průmyslu.

Na základě Strategické výzkumné agendy byl připraven Implementační akční plán, který shrnuje konkrétní aktivity a odpovědnosti navržené pro plnění střednědobých cílů CZ-TPIS.