Cíle

Hlavním cílem národní platformy je vytvářet sítě a partnerství, posilovat spolupráci v oblasti bezpečnosti průmyslu, prosazovat zájmy oborových organizací na české a evropské úrovni a vyhledávat finanční zdroje na podporu investic i výzkumu.

 

Mezi dílčí cíle CZ-TPIS v současnosti patří:

  1. Zapojení CZ-TPIS do realizace hlavních činností ETPIS
  2. Vypracování Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP)
  3. Iniciace, podpora a propagace realizovaných vědecko – technických záměrů z oblasti bezpečnosti průmyslu
  4. Vytváření vazeb mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu
  5. Zvyšování bezpečnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu
  6. Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v průmyslu
  7. Zapojení do stávajících sítí spolupráce a vytváření nových

 

K realizaci navržených cílů vytvořila CZ-TPIS Strategickou výzkumnou agendu, která je základním dokumentem mapujícím vize rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR z pohledu VaVaI. Jeho cílem je identifikace vyváženého a dynamického rozvoje bezpečnosti průmyslu.

Na základě Strategické výzkumné agendy byl připraven Implementační akční plán, který shrnuje konkrétní aktivity a odpovědnosti navržené pro plnění střednědobých cílů CZ-TPIS.