European Technology Platform Industrial Safety (ETPIS)

www.industrialsafety-tp.org/

Profil

ETPIS je otevřená průřezová iniciativa zaměřená na průmyslovou bezpečnost. Usnadňuje spolupráci a umožňuje konstruktivní výměnu informací mezi průmyslem, orgány odpovědnými za ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, nevládními organizacemi, odborovými organizacemi a dalšími sociálními partnery a výzkumnou a inovační komunitou. V oblasti průmyslové bezpečnosti vychází výzkumná a inovační komunita z různých oborů od inženýrských, humanitních, právních, ekonomických. Je aktivní v různých oblastech, jako je výroba, chemikálie, energie, konstrukce, materiály, doly a doprava.

Vize

Prostřednictvím iniciativy SafeFuture “Safety for sustainable and competitive future” („Bezpečnost pro udržitelnou a konkurenceschopnou budoucnost“) upravila ETPIS svou operační strukturu tak, aby lépe řešila společenské výzvy. S technologií SafeFuture zamýšlí ETPIS vyvinout taková řešení (technologická a netechnologická – regulace, veřejná akceptace, kulturní), která průmysl potřebuje k provozování udržitelného podnikání založeného na inovacích (nové výrobky, nové technologie s odpovídajícím řízením zbytkových rizik).

Mise

Strategie

Iniciativa SafeFuture vychází ze strategického plánu výzkumu a byla vyvinuta pro řešení sociálních problémů. Ve vztahu k ERA-NET SAF€RA poskytuje strukturu pro plánování výzkumu a implementace.

Mobilizace

Otevřené fórum, které nabízí ETPIS, umožňuje členům a zúčastněným stranám, aby se setkávali a pracovali na řešení současných a budoucích bezpečnostních výzev pomocí různých programů financování, zejména na úrovni EU, např. rámcového programu EU pro výzkum.

Diseminace

Informační bulletiny, technické workshopy a další pravidelně organizované akce přispívají k udržování komunity aktuálních právních požadavků a nových poznatků získaných prostřednictvím výzkumu a inovací.

Bezpečnost pro udržitelný růst evropského průmyslu

Podle evropské statistiky je v EU-15 je každých 5 sekund 1 pracovník obětí pracovní nehody a každé 2 hodiny 1 pracovník zemře. V roce 2001 to znamenalo 7,6 milionu pracovních úrazů, z nichž 4,9 milionu vedlo k více než 3 dnům absence z práce, a 4 900 úmrtí. Náklady na pracovní úrazy a nemoci z povolání v zemích EU 15 se pro většinu zemí pohybují od 2,6 do 3,8% hrubého národního produktu. Navíc bylo v roce 2002 v nových členských státech EU zaznamenáno téměř 2,5 milionu pracovních úrazů a bylo zaznamenáno 1 400 úmrtí.

Kromě pracovních úrazů dochází k velkým nehodám, které mají za následek rozsáhlé důsledky pro lidi, životní prostředí a majetek. Velká nehoda, jako je katastrofa v Toulouse dne 21. září 2001, způsobila škody na 1 500 milionů EUR, bylo poškozeno 27 000 domácností a 1 300 společností. Výbuch zabil 30 lidí (21 v na místě, 9 mimo pracoviště), 2 242 osob bylo zraněno (oficiálně) a 5 000 osob bylo léčeno na akutní stres. Tato katastrofa vyděsila veřejnost, traumatizovala průmyslové město a vedla politiky k uzavření závodu AZF (450 přímých pracovních míst) a aktivit souvisejících se SNPE (492 pracovních míst, 600 pracovních míst pro subdodávky).

Podle databáze MARS se každoročně stane přibližně 30 závažných nehod. Tyto nehody měly závažné důsledky pro lidi a životní prostředí. Naštěstí mnohé z nich nemají takové závažné dopady, ale mají vážné ekonomické důsledky pro průmysl a pro obce. Tím se narušuje proces udržitelného průmyslového rozvoje, a to přímo prostřednictvím okamžité reakce komunity a nepřímo prostřednictvím omezení, která jsou v důsledku těchto neúspěchů kladena na celé odvětví. Navíc vývoj moderních technologií přináší mnoho nových problémů v oblasti průmyslové bezpečnosti. Nové výrobní technologie jsou někdy doprovázeny novými, těžko předvídatelnými riziky, avšak současně poskytují nová nákladově a časově efektivní řešení problémů pracovních úrazů a prevence nemocí. Rozvíjení synergií zaměřených na kontrolu rizik připravuje nejlepší způsob efektivního využívání těchto možností jak pro zlepšení současné situace, tak pro předcházení novým rizikům.

Vzhledem k tomu se odborníci z průmyslu, odbory, úřady, nevládní organizace, banky, pojišťovny a výzkumní pracovníci zavázali vytvořit technologickou platformu pro dosažení bezpečnosti pro udržitelný růst evropského průmyslu. Tato iniciativa, která okamžitě získala podporu Evropské komise, se zaměřuje na přípravu strategické vize prioritního výzkumu v oblasti průmyslové bezpečnosti a na provedení podrobného akčního plánu.

Cílem je zlepšení průmyslové bezpečnosti, podpora konkurenceschopnosti evropského průmyslu, který dnes čelí konkurenci rozvojových zemí. Zlepšení řízení rizik podporující udržitelný růst evropského průmyslu proto vyžaduje koordinované úsilí ve výzkumu. Mnoho z nejrespektovanějších metod hodnocení a kontroly rizik vzniklo nebo bylo vyvinuto v Evropě. Příklady zahrnují studii rizik a provozuschopnosti (HAZOP), kvantitativní posouzení rizik (QRA). Pokračuje práce v terénu a dále se rozvíjí. Nicméně chybí formální koordinace a cílené financování zdrojů a je rovněž poněkud roztříštěné. Zlepšení průmyslové bezpečnosti se projeví i lepším přenosem stávajících znalostí na společnosti, zejména do sektoru malých a středních podniků v nových státech Evropské unie, lepší odbornou přípravou a vzděláváním všech aktérů zabývajících se environmentálními a profesními riziky a rozvojem kultury bezpečnosti.

Technologická platforma zintenzivňuje vytváření sítí a podněcuje technologické a organizační zlepšení řízení rizik. Toho bude dosaženo nejen díky společně dohodnuté výzkumné činnosti, ale také prostřednictvím práce na vzdělávání, standardizace a přenosu poznatků do průmyslu. Výzvou je vytvoření pevných vazeb a fungujících sítí a zapojení všech zúčastněných stran do oblasti zdraví a bezpečnosti pracovníků, ochrany životního prostředí a prevence závažných havárií. Zlepšení situace bude přínosem pro evropské občany, průmyslové podniky a pracovníky řady průmyslových odvětví (chemie, zpracovatelský průmysl, stavebnictví atp.).

Technologická platforma v oblasti průmyslové bezpečnosti je průřezová a má dopad na několik dalších technologických platforem, které budou také napomáhat v předcházení rizikům. Významně přispívá k udržitelnému růstu evropského průmyslu.

Vize budoucích průmyslových systémů lze shrnout následovně.
Do roku 2020 se bude průmyslová bezpečnost postupně zlepšovat (o 25%), pokud jde o snižování počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání, kontrolu rizik pro životní prostředí a ztráty v důsledku nehod. To vše přispěje k trvalému a trvalému udržitelnému růstu průmyslových systémů a zajištění přenosu znalostí průmyslovým podnikům, a to zejména malým a středním. Bude se vyvíjet kultura bezpečnosti, v níž bude bezpečnost zahrnuta do každodenní činností – designu, údržby, provozu i řízení na všech úrovních.