VVUÚ

Grant DIEPE

Poskytovatel: With the financial support from the Prevention of and Fight
against Crime Programme of the European Union
European Commission-Directorate General Home Affairs

Název projektu: Detekce a identifikace prekurzorů výbušnin a výbušnin
Číslo projektu: JLS/2009/ISEC/AG/079

Doba trvání: 1/2010 – 12/2012

Obsahem projektu je provedení výzkumu v rámci implementace akčního plánu Evropské unie na posílení bezpečnosti výbušnin.

První část projektu je zaměřena na výbušniny pro civilní použití definované Směrnicí Rady 93/15/EHS a možnost jejich před/po výbuchové detekce. Tato část legislativně navazuje na Směrnici Komise 2008/43/ES o identifikaci a sledovatelnost civilních výbušnin.

V druhé části se projekt zabývá chemickými prekurzory výbušnin, které byly stanoveny jako nejvíce rizikové z hlediska dostupnosti a možného použití pro výrobu výbušnin.

V rámci projektu budou prováděny laboratorní experimenty, praktické zkoušky a provozní ověření. Cílem je shromáždění relevantních experimentálních údajů a podkladů pro přípravu možných legislativních opatření a technických řešení, zajišťujících zvýšení bezpečnostních standardů při nakládání s výbušninami.

Spoluřešitelé: Univerzita Pardubice – Ústav energetických materiálů
Explosia a.s. – VÚPCH

 

Program TIP

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název projektu: Výzkum a vývoj bezpečnostních prvků požárních a výbuchových systémů v průmyslu
Číslo projektu: FR-TI1/445

Doba trvání: 04/2009 – 12/2010

Cílem projektu bylo rozšíření dosavadní výzkumné činnosti společnosti VVUÚ, a.s. o plánovitý výzkum v oblasti dílčích částí složitých bezpečnostních systémů a vytvoření podmínek pro budoucí výrobu, a tím rozšíření sortimentu společnosti a zlepšení její konkurenceschopnosti. V rámci projektu proběhlo mnoho testů a ověřovacích zkoušek, a to nejen v laboratorních podmínkách. Inovativní výstupy projektu jsou chráněny průmyslovými vzory vzhledem k jedinečnosti jejich provedení. V rámci projektu byly vyvíjeny mimo jiné detekční a řídicí elementy automatických průmyslových protiexplozních a hasicích systémů, jejichž dosavadní testy potvrzují plnou konkurenceschopnost s dosavadními produkty v oblasti jejich použití.
Výzkum byl naplánován do čtyř oblastí dílčích částí bezpečnostních systémů:

  1. Systém a řídicí prvky ochrany proti výbuchu,
  2. Systém a řídicí prvky ochrany proti požáru,
  3. Kontinuální měření koncentrace prachovzdušných směsí, vyhodnocení stavu, informační systém,
  4. Zásahový prvek – PDIO (průchod dopravníku izolačním objektem), uzavírací klapa nadlimitních rozměrů.

Ad. 1. Dílčím výstupem prvního celku byl výzkum a vytvoření funkční sestavy systému hašení – při výbuchu, resp. oddělení výbuchu, včetně vývoje a zásadního zdokonalení jednotlivých prvků systému – senzorů tlaku, řídicích ústředen, rychlouzavíracích protivýbuchových ventilů, šoupátek, klap a rychlootevíracích ventilů tlakových lahví s hasivem.

Ad. 2. Dílčím výstupem druhého celku byl výzkum a vytvoření funkční sestavy systému hašení – při požáru, včetně vývoje a zásadního zdokonalení jednotlivých prvků systému – senzorů plamene, řídicí ústředny, elektromagnetických ventilů a trysek hasiva (akční člen).

Ad. 3. Dílčím výsledkem výzkumu ve třetí části projektu bylo zejména vytvoření senzoru sledujícího přiblížení, dosažení a překročení spodní meze výbušnosti prachu pro kontinuální měření prašnosti do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu pro koncentrace do 30 – 120 g.m-3, kde se nachází spodní mez výbušnosti hnědouhelného prachu.

Ad. 4. Dílčím výsledkem výzkumu ve čtvrté oblasti byl prvek PDIO, který slouží v sestavě bezpečnostních prvků proti výbuchu jako akční člen pro oddělení výbuchu – vyvíjené PDIO je uzavírací klapa netypických (nadlimitních) rozměrů, určená pro ochranu prostorů s kontinuální pásovou dopravou.

 

Vliv teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie s nebezpečím výbuchu prachu

Název dotace: Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 (BV II/2 – VS)

Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo vnitra

Název projektu: Vliv teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie s nebezpečím výbuchu prachu.

Číslo projektu: VG20102015059

Doba trvání projektu: 1.10.2010 – 31.8.2015

Nositel projektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Spoluřešitel: VVUÚ, a.s.

Kontaktní osoba za VVUÚ, a.s.: Ing. Robert Pilař

 

Aktualizace havarijních plánů ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve spolupráci s hasičským záchranným sborem pro zajištění bezpečnosti měst a obcí při provozních haváriích, včetně bezpečnosti podzemních objektů

Název dotace: Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 (BV II/2 – VS)

Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo vnitra

Název projektu: Aktualizace havarijních plánů ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve spolupráci s hasičským záchranným sborem pro zajištění bezpečnosti měst a obcí při provozních haváriích, včetně bezpečnosti podzemních objektů.

Číslo projektu: VG20102013055

Doba trvání projektu: 1.10.2010 – 30.10.2013

Nositel projektu: VVUÚ, a.s.

Spoluřešitel: OKD, HBZS, a.s.

Kontaktní osoba za VVUÚ, a.s.: Ing. Robert Pilař