Ukončené projekty

SAF€RALogink_Safera

Název projektu: Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth

Doba realizace: 1.4.2012 – 31.3.2015

Cíl projektu: Zlepšení spolupráce a koordinace národních výzkumných programů zaměřených na průmyslovou bezpečnost, včetně větší interakce s rámcovým programem a NMP témat, zejména s cílem vytvoření společného plánování iniciativy pro průmyslovou bezpečnost. Projekt je zaměřen na zlepšení úrovně bezpečnosti v evropském průmyslu prostřednictvím koordinovaného výzkumu k dosažení udržitelného růstu a posílení konkurenceschopnosti.

Rozpočet projektu: 1 494 988,- €

Leták projektu Safera naleznete ZDE

Safety AGENTLogink_safetyagent

Název projektu: Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OPVK)

Doba realizace: 2.4.2012 – 1.4.2014

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšení spolupráce a vzájemných vztahů v oblasti průmyslové bezpečnosti mezi univerzitami a výzkumnými ústavy na jedné straně a podnikatelskými subjekty a veřejnou správou na straně druhé. Přínosem zlepšení partnerství mezi příslušnými subjekty v oblasti bezpečnosti průmyslu bude intenzivnější komunikace, identifikace potřeb, přenos poznatků a zvýšená spolupráce, což celkově přispěje k lepší konkurenceschopnosti českých výzkumných i podnikatelských subjektů. Důraz bude kladen na vytvoření mezinárodní spolupráce v evropském měřítku a transfer znalostí prostřednictvím Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu a národních platforem v jednotlivých státech EU.

Cílová skupina

 • akademičtí pracovníci VŠ – VŠB-TU Ostrava (FBI), Univerzita Pardubice
 • studenti uvedených VŠ
 • další pracovníci zabývající se vzděláváním/výzkumem a vývojem

Partneři projektu

 1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 2. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 3. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 4. Univerzita Pardubice
 5. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 6. Bezpečnostně technologický klastr, o. s.
 7. ENVIFORM a. s.
 8. HP-Pelzer s. r. o.
 9. Koyo Bearings Česká republika s. r. o.
 10. NEW ELTOM Ostrava, s. r. o.
 11. VVUÚ, a. s.

Klíčové aktivity:

 1. Vytvoření základů pro budování spolupráce a partnerství v bezpečnosti průmyslu
 2. Budování dlouhodobé spolupráce a partnerství v bezpečnosti průmyslu
 3. Příprava a realizace odborných praxí/stáží studentů
 4. Příprava a realizace odborných praxí/stáží akademických a vědeckých pracovníků
 5. Příprava a realizace konferencí, seminářů, workshopů v rámci partnerství
 6. Vytvoření interaktivní informační podpory partnerství pro bezpečnost v průmyslu
 7. Rozvoj osobnostních dovedností CS za účelem podpory efektivní spolupráce a přenosu informací
 8. Příprava a rozvoj lidských zdrojů pro fungování CZ-TPIS a BTKlastr
 9. Podpora stávajícího centra technologické platformy bezpečnosti průmyslu

Rozpočet projektu: 30 229 512 Kč

CZ-TPIS

Název projektu: Další vzdělávání zaměstnanců členů CZ – TPIS ke zvýšení jejich adaptability jako most mezi krizí a rozvojem konkurenceschopnosti členských firem CZ-TPIS

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00170

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)

Doba realizace: 1.1.2011 – 31.1.2014

Cíle projektu: Podnětem pro vznik tohoto projektu byla snaha CZ – TPIS, o.s. poskytnout svým členům možnost dalšího vzdělávání svých pracovníků za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti.

Obsah projektu: Vznikal na základě podnětů a požadavků ze strany managementu členských firem. Pro zachování rovných příležitostí všem členům, má tento projekt nad regionální charakter. Obsahem projektu pak především bylo:

 • Kurzy zaměřené na leadership, koučování, delegování, řízení výkonu, obchodní dovednosti, prezentační dovednosti a komunikační dovednosti
 • Kurzy v oblasti IT (např. MS Excel, Word)
 • Jazykové kurzy (obchodní angličtina, němčina, ruština)

Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří 448 osob z celkem 11 členských firem, které budou mít možnost, po dobu 3 let navštěvovat kurzy zaměřené na leadership, koučování, delegování, řízení výkonu, obchodní dovednosti, prezentační dovednosti a komunikační dovednosti. Nemalá pozornost bude věnována také oblasti IT př. MS Excel, Word a rozvoji jazykových znalostí (obchodní angličtina, němčina, ruština)

Rozpočet projektu: 19 903 779,- Kč

Logink_oplzz

Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth

Doba realizace: 1.4.2012 – 31.3.2015

Cíle projektu:

 • zlepšení spolupráce a koordinace národních výzkumných programů zaměřených na průmyslovou bezpečnost, včetně větší interakce s rámcovým programem a NMP témat, zejména s cílem vytvoření společného plánování iniciativy pro průmyslovou bezpečnost
 • zlepšení úrovně bezpečnosti v evropském průmyslu prostřednictvím koordinovaného výzkumu k dosažení udržitelného růstu a posílení konkurenceschopnosti

Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu

Doba realizace: 2.4.2012 – 1.4.2014

Cíle projektu:

 • zvýšení spolupráce a vzájemných vztahů v oblasti průmyslové bezpečnosti jak mezi univerzitami a výzkumnými ústavy, tak mezi podnikatelskými subjekty a veřejnou správou
 • intenzivnější komunikace, identifikace potřeb, přenos poznatků a zvýšená spolupráce, což celkově přispěje k lepší konkurenceschopnosti českých výzkumných i podnikatelských subjektů
 • vytvoření mezinárodní spolupráce v evropském měřítku a transfer znalostí prostřednictvím ETPIS a národních platforem v jednotlivých státech EU

Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR

Doba realizace: 1.6.2012 – 31.12.2014

Cíle projektu:

 • aktualizace strategických dokumentů – Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP)
 • iniciace společných VaVaI projektů
 • praktická implementace strategických dokumentů prostřednictvím propojení výzkumné, akademické a podnikatelské sféry
 • iniciace a realizace výzkumných a vývojových projektů a aktivit směřujících k rozvoji bezpečnosti a posílení inovací a konkurenceschopnosti průmyslu v ČR.
 • rozvoj spolupráce s ETPIS a podpora větší zapojení členů CZTPIS do spolupráce s evropskými partnery.

Další vzdělávání zaměstnanců členů CZ–TPIS ke zvýšení jejich adaptability jako most mezi krizí a rozvojem konkurenceschopnosti členských firem

Doba realizace: 1.1.2011 – 31.1.2014

Cíle projektu:

 • poskytnout členům možnost dalšího vzdělávání svých pracovníků za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti

Rozvoj aplikačního potencionálu – RAPlus

Doba realizace: 1.1.2011 – 31.12.2013 (36 měsíců)

Cíle projektu

 • rozšíření současné spolupráce a navázání nových partnerství a sítí směřujících k většímu uplatnění, především v aplikační sféře
 • realizace stáží a odborných praxí pro získání nových zkušeností s vytvářením sítí v zahraničí i ČR
 • identifikace a iniciace nových témat spolupráce (odborná setkání, kulaté stoly)
 • realizace školení a systematického vzdělávání
 • tvorba interaktivního portálu
 • proaktivní párování nabídek a poptávek a vytvoření projektové kanceláře

Rozvoj aplikačního potenciálu (RAPlus)

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Realizátor projektu: Centrum dopravního výzkumu (CDV)

Doba realizace: 1.1.2011 – 31.12.2013

Obsah projektu: Zapojení aplikační sféry do výzkumného procesu

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je rozšíření současné spolupráce a navázání nových partnerství a sítí směřujících k většímu uplatnění, především v aplikační sféře. Cíle bude dosaženo stážemi a odbornou praxí pro získání nových zkušeností s vytvářením sítí v zahraničí i v ČR, identifikací a iniciací nových témat spolupráce (odborná setkání, kulaté stoly), školením a systematickým vzděláváním, interaktivním portálem a proaktivním párováním nabídek a poptávek a vytvořením projektové kanceláře.

Cílová skupina: Projekt je zaměřen pro zaměstnance VaV, studenty a zaměstnance VŠ, široké spektrum firem a organizací z oblasti dopravní problematiky.

Partneři projektu

 1. Regionální hospodářská komora Brno (RHK)
 2. Svaz chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR)
 3. Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
 4. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO)
 5. Asociace výzkumných organizací (AVO)
 6. BIC Brno spol. s r.o. (BIC Brno)
 7. Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. (CZ-TPIS)
 8. Univerzita Pardubice (UPce)

Klíčové aktivity:

 1. Rozvoj aplikačního potenciálu prostřednictvím stáží a odborný prací. Studenti i výzkumní pracovníci žadatele budou absolvovat stáže a odborné praxe také u komerčních firem sdružených pod partnerskými organizacemi. Získají cenné praktické dovednosti, ale především získají zkušenosti z prostředí „z druhé strany“, pohled průmyslu na potřeby výzkumu.
 2. Identifikace a iniciace nových oblastí aplikovaného VaV v dopravě. Realizace aktivity bude v pořádání oborových setkání (5x ročně). Kulaté stoly (2xročně) v rámci podnikatelských setkání pořádaných RHK. Na těchto setkáních budou vzájemně diskutovány potřeby a nabídky členských firem i externích subjektů, proběhnou odborné přednášky na dané téma (účast odborníků z praxe) a dojde k navazování nových partnerství a k identifikaci potřeb trhu. Hlavní témata jsou – Hloubková analýza dopravních nehod (HADN), Humánní synergie v dopravě, Bezpečnost v silničním provozu, Dopravní infrastruktura, Doprava a životní prostředí.

Podíl CZ-TPIS na nákladech: 685 440,00 Kč

Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR

Program: OPPI Technologické platformy – Výzva II

Doba realizace: 1.6.2012 – 31.12.2014

Projekt vychází z předchozího projektu s názvem Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR (reg. Č. 5.1 SPTP01/002) podpořeného z programu OPPI – Spolupráce, v rámci kterého byly zpracovány dokumenty Strategická výzkumná agenda (SVA) a Implementační akční plán (IAP).

Vzhledem k dynamicky se rozšiřující členské základně platformy a s tím spojeným nárůstem požadavků na iniciaci nových společných projektů bude nezbytná aktualizace SVA i IAP, ve kterých budou nově zohledněny strategie EU Horizont 2020 a strategie Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS).

Náplní projektu je praktická implementace strategických dokumentů prostřednictvím propojení výzkumné, akademické a podnikatelské sféry, iniciace a realizace výzkumných a vývojových projektů a aktivit směřujících k rozvoji bezpečnosti a posílení inovací a konkurenceschopnosti průmyslu v ČR.

V projektu bude dále rozvíjena již dobře nastavená spolupráce s ETPIS a podpořeno větší zapojení členů CZTPIS do další spolupráce s evropskými partnery.

Cíle projektu:

 • aktualizace strategických dokumentů – Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP)
 • iniciace společných VaVaI projektů
 • praktická implementace strategických dokumentů prostřednictvím propojení výzkumné, akademické a podnikatelské sféry
 • iniciace a realizace výzkumných a vývojových projektů a aktivit směřujících k rozvoji bezpečnosti a posílení inovací a konkurenceschopnosti průmyslu v ČR.
 • rozvoj spolupráce s ETPIS a podpora větší zapojení členů CZTPIS do spolupráce s evropskými partnery.

Rozpočet projektu: 6 135 000 Kč

Logolink_OPPI_EU

Nadace OKD – Program pro Evropu

Název projektu: Přeshraniční česko-polská bezpečnostní inovační a technologická síť

nadace_OKDDatum zahájení realizace projektu: 03. 05. 2013

Datum ukončení realizace projektu: 16. 09. 2013

Cíl projektu: Kvalitní zpracování a podání projektové žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR a získání dotace pro CZ-TPIS na vytvoření a rozvoj česko-polské přeshraniční spolupráce v oblasti podpory inovací a transferu technologií v oblasti bezpečnosti průmyslu.

Finanční prostředky chce CZ-TPIS využít na navazování spolupráce a rozvoj vzájemných vztahů v oblasti průmyslové bezpečnosti, podporu vzájemné výměny informací a sdílení zkušeností na obou stranách hranice (v českém i polském příhraničí) a zvýšení nejen úrovně bezpečnosti průmyslu, ale zároveň i konkurenceschopnost tohoto regionu.
Specifickými cíli projektu jsou:
– Zmapování výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a aktivit na obou stranách hranice
– Hledání potenciálu pro rozvoj přeshraniční spolupráce
– Podpora společných aktivit a VaV projektů
– Vytvoření institucionální přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a podpory inovací
– Vytvoření kontaktního místa pro bezpečnost průmyslu v tomto regionu, kde budou prezentovány výsledky dosažených partnerství a spolupráce a možností dalších společných aktivit

Celková výše podpory: 32 250,- Kč

Nadace ČEZnadace_CEZ

Žádost o finanční podporu byla zaměřena na následující oblasti:

 • zajištění infrastruktury platformy,
 • zahájení výzkumných činností podle implementačního plánu,
 • propagace platformy, vydávání publikací a rozšiřování členské základny

Jedním z výzkumných zaměření byly i aktuální otázky bezpečnosti ve společnostech SKUPINY ČEZ, kdy i přes přijatou Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí ČEZ, a.s. neustále dochází k vážným pracovním úrazům a smrtelným zraněním.

Získání dotace z Nadace ČEZ významným způsobem umožnilo dofinancovat první etapu rozvoje činností CZ-TPIS.

Výše získané podpory: 200 000,- Kč

Nadace OKD – Program pro Evropunadace_OKD

Název projektu: Podpora a rozvoj bezpečnosti průmyslu v MSK

Datum zahájení realizace projektu: 01. 07. 2011

Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2012

Cíl projektu: Kvalitní zpracování a podání plné žádosti o dotaci do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
2.4 – Partnerství a sítě (MŠMT) a získání dotace pro CZ-TPIS na dobu 24 měsíců ve výši cca 10 mil. Kč.

Schválením projektu (dotace) z OPVK chce CZ-TPIS využít finanční prostředky pro rozvoj spolupráce s dalšími partnery projektu a těmi budou vybrané technologické platformy v ČR a jejich členové.

Cílem připravovaného projektu do OPVK bude větší propojení vysokých škol a univerzit nejen v kraji s průmyslovými podniky-členy technologických platforem.

CZ-TPIS zajistí organizaci odborných seminářů pro členy platformy (jako např. ČEZ, OKD, FITE,…) ale i ostatní zájemce na aktuální témata v oblasti bezpečnosti, mezioborovou spolupráci a zapojení do činností evropských technologických platforem. Nedílnou součástí činnosti CZ-TPIS bude příprava výzkumných projektů, které budou přispívat ke zvyšování bezpečnosti průmyslu v ČR. Výsledky těchto projektů budou publikovány formou knih, propagačních materiálů, článků v odborných časopisech a příspěvků na konferencích.

Celková výše podpory: 50 000,- Kč

Operační program Podnikání a inovace – program Technologické platformy – Výzva I

Název projektu: Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2009

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2011

Cíl projektu: Zapojit Českou republiku do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS), propagovat získané znalosti a zkušenosti, a tím dosáhnout zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice. Vznik CZ-TPIS tak umožní propojit zájmy průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy. Aktivní spolupráci zapojených skupin vypracovat strategické dokumenty (Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán), které mají za cíl identifikovat další směry výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti v průmyslu.

Celková výše podpory: 200 000,- Eur

Celková výše projektu: 5 997 000,- Kč

Logolink_OPPI_EU