ES4 Lidský a organizační činitel, ergonomie a pracovní prostředí

Poslání a aktivity skupiny

Pracovní skupina „Lidský a organizační činitel, ergonomie a pracovní prostředí“ soustřeďuje ty členy České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, kteří působí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémového a spolehlivostního inženýrství, aplikované ergonomie, inženýrské psychologie nebo v ostatních příbuzných oborech. Skupina vyvíjí aktivity směřující k podpoře aplikovaného výzkumu v uvedených oblastech a k rozvoji implementačních nástrojů pro posílení bezpečnosti a spolehlivosti pracovních systémů  v souladu s potřebami průmyslových podniků v ČR. Nedílnou součástí práce skupiny je také vzájemná výměna zkušeností mezi jejími členy resp. kooperujícími externími odborníky, spolupráce s akademickou sférou, aktivní podpora odborné výuky na vybraných vysokých školách (např. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU), spolupráce s odbory a zájmovými sdruženími působícími v uvedených oblastech (např. Česká ergonomická společnost ad.).

Členové skupiny

ABB s. r. o.

ArcelorMittal Ostrava a. s.

Bezpečnostně technologický klastr, o. s.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice, o. s.

ERGOWORK s.r.o.

Mgr. Ivana Slováčková (Kirschstein & Partner)

ÚJV Řež, a.s.

TLP, spol. s r. o.

VVUÚ, a. s.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odborné zaměření skupiny

V souladu s tématy, které v současnosti představují hlavní problémy jak v rovině inženýrsko-analytické tak i organizačně-technické, se skupina zaměřuje na tyto prioritní oblasti:

1) Lidský činitel a systém člověk-stroj

2) Management, organizační faktory a kultura bezpečnosti ovlivňující optimalizaci systému, ve kterém působí lidský činitel

3) Ergonomie a pracovní prostředí jako základní předpoklad spolehlivosti lidského činitele

Každá z uvedených prioritních oblastí je dále rozdělena do dílčích témat, neboť spektrum souvisejících praktických problémů, se kterými se naše průmyslová sféra potýká, je značně široké. Tyto problémy souvisí nejen s legislativními změnami či úpravou doposud používaných standardů, ale také se změnami v organizaci práce (vč. uplatňování nových forem práce), narůstajícími požadavky na lidský výkon (zejména mentální a senzorický), zpřísňováním hygienických limitů a v neposlední řadě také se zvyšujícími se požadavky na pracovní komfort ze strany zaměstnanců.

Níže uvedeným dílčím tématům je proto věnována zvláštní pozornost a to jak v rámci podporované výzkumné činnosti, tak i v rámci aplikace nových poznatků, metod a nástrojů do praxe.

Prioritní oblast 1: Lidský činitel a systém člověk-stroj

 • Lidský faktor v procesech plánování, optimalizace a provádění údržby moderních složitých technologií
 • Kvantitativní metody hodnocení spolehlivosti lidského činitele při provozu složitých technologií s vysokými požadavky na bezpečnost a spolehlivost
 • Nové způsoby interaktivního přenosu informací v systému člověk-počítač, inteligentní alarmy a interface
 • Lidský faktor při rizikových pracích a činnostech s vysokým rizikem selhání v důsledku sebeuspokojení, přehlédnutí nebo provozní slepoty

Prioritní oblast 2: Management, organizační faktory a kultura bezpečnosti ovlivňující optimalizaci systému, ve kterém působí lidský činitel

 • Role managementu, organizační faktory a kultura bezpečnosti v provozu složitých technologií
 • Kontrolní a motivační systémy pro podporu bezpečného chování na pracovišti
 • Stěžejní ukazatele úrovně kultury bezpečnosti a možnosti monitoringu ve firemní praxi

Prioritní oblast 3: Ergonomie a pracovní prostředí jako základní předpoklad spolehlivosti lidského činitele

 • Interakce v pracovním systému pracovišť s vysokým podílem psychické zátěže a nároků na lidského operátora (dispečerská pracoviště, open space, call centra apod.)
 • Navrhování pracovních systémů s převažující prací vsedě (vč. škol, řídících center apod.)
 • Systémy vzdělávání a prohlubování kvalifikace osob klíčových z hlediska zvyšování úrovně ergonomie pracovišť a předcházení úrazům a nemocím z povolání

Společné vize a další směřování činnosti skupiny

Členové skupiny vyjádřili vůli vyvíjet maximální úsilí v rámci řešení společných anebo individuálních výzkumných projektů, jejichž témata budou reflektovat níže uvedené klíčové potřeby:

 • Hodnocení vlivu podmínek práce v řídících pracovištích na spolehlivost lidského činitele
 • Vývoj systému indikátorů pro hodnocení úrovně kultury bezpečnosti
 • Návrh metodiky pro orientační hodnocení ergonomických parametrů interiérů a vybavení pracovišť pro účely provádění prověrek BOZP
 • Optimalizace parametrů organizace práce při údržbě a facility managementu.

 Vzájemná spolupráce může být realizována některou z níže uvedených forem:

 • Společné podávání návrhů výzkumných projektů v rámci konsorcia firem (tj. spoluřešitelé projektu).
 • Metodická pomoc při podávání návrhů individuálních výzkumných projektů.
 • Aktivní spolupráce v rámci řešení realizovaných výzkumných projektů formou subdodávek, metodické pomoci nebo sdílením zkušeností.
 • Předávání informací z vědeckých konferencí a odborných setkání formou interních sdělení nebo veřejně dostupných informačních zdrojů.
 • Spolupráce při realizaci souvisejících odborných aktivit (workshopy, výstavy, publikační a ediční činnost ad.).
 • Rozvoj poznatkové základny pomocí stávajících i nových informačních zdrojů.

Kontakty

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., vedoucí skupiny

(zastupování skupiny ve výkonné radě CZ TPIS, kooperace s ostatními ES, spolupráce s akademickou sférou, projekty VaV)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i

e-mail: maly@vubp-praha.cz

tel.: +420 221 015 845

 

RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., koordinátor skupiny

(koordinace tvorby a implementace IAP, propagace aktivit skupiny, spolupráce s komerčními subjekty a externími spolupracovníky)

ERGOWORK s.r.o.

e-mail: ergowork@ergowork.cz

tel.: +420 777 828 865